Hlavní stránka   Ke stažení   Popisy tanců

Country taneční II

Základní pojmy

Směr tance

Základní taneční směr (proti směru chodu hodinových ručiček).

Nahoru

V řadových tancích je to směr k hudbě nebo k pódiu; tímto směrem postupují sudé páry.

Dolů

V řadových tancích je to směr od hudby nebo od pódia; tímto směrem postupují liché páry.

Doma (domů)

Ve čtverylkách znamená původní (na původní) místo pána.

Partnerka

Dáma po pravé ruce pána, v řadových tancích zpravidla dáma naproti.

Sousedka

Dáma po levé ruce pána.

Hlavní páry

Ve čtverylce to jsou páry, které stojí buď zády nebo čelem k pódiu nebo k hudbě.

Vedlejší páry

Ve čtverylce to jsou páry, které stojí bokem k pódiu nebo k hudbě.

Liché a sudé páry

V sicilian circle jsou liché páry čelem po směru tance. V řadových tancích se páry číslují od pódia nebo od hudby.

Podtáčení partnerky

Téměř vždy se partnerka při podtáčení otáčí doprava.

Čtverylka

Čtyři páry stojí na stranách čtverce čelem do středu formace.

Kruh

Kruh párů, všichni čelem do středu formace, držíme se s partnerkou i se sousedkou.

Řada

Dvě rovnoběžné řady tanečníků čely proti sobě, partnerka zpravidla naproti partnerovi.

Sicilian circle

Kruh párů, kdy liché stojí po směru tance a sudé proti směru tance. Tím jsou vytvořeny dvojice párů (čelem proti sobě), které spolu tancují.

Fráze

Je část skladby (u country zpravidla 32 popř. 64 dob) na kterou se tančí určitý počet nebo všechny figury tance.

LN

Levá noha.

PN

Pravá noha.

V country tancích není obecně dáno, kterou nohou tanečníci vychází. Přesto doporučujeme, není-li uvedeno jinak, vpřed vycházet pravou nohou a vzad levou nohou. Rovněž u většiny figur doporučujeme vycházet pravou nohou (výjimku tvoří například kroužek doleva). U většiny „kroků“ nebo „krokových vazeb“ tančených v páru začínáme opačnýma nohama (na začátku zpravidla pán levou a dáma pravou „ např. polkové přeměny, pata-špička).

Hlavní stránka   Ke stažení   Popisy tanců